' yoshiko kajitani « the selby
 

yoshiko kajitani - designer of yoshiko creation paris

at her home - tokyo - november 2 2009

Links:
OTHER FEATURES YOU MIGHT LIKE

tatsuhiko “ryu” akashi

Kurumi Arimoto – Chef, Cooking and Food Expert and Kazuaki Komiya – Interior Designer at Home

Louis Vuitton Tokyo